پادکست

قانون ۸۰/۲۰ پارتو چه کاربردی دارد؟

داستانی آموزنده از دوراندیشی و
​​​​​​​نگاه سیستماتیک در حل مسائل

حرف هایی که به کرسی می نشیند