همانطور كه ميدانيم مديريت، استفاده بهينه از منابع مالي و انساني براي رسيدن به هدفي مشخص در يك سازمان ميباشد
اين رشته سالهاست به دليل بهينه سازي عمليات فروش و نظم و هدفمني سازمانها از اهميت بالايي برخوردار می باشد
طبيعي است به لحاظ نياز سرمايگذارها و صاحبين ايده و كسب و كارها به داشتن مدير با تاثيرگذاري بالا، بازار اشتغال براي اين شغل همواره وجود دارد
در مورد مديريت در سالن هاي زيبايي از انجاييكه تحصيلات اكادميك براي اين رشته در كشور ما تا امروز نبوده ،بديهي است مديريت سالن زیبایی هم كه يكي از نيازهاي اين صنعت مي باشد، به شكل حرفه اي وجود ندارد و از انجاييكه مديريت در سالن های زیبایی، كمي با شغلهاي ديگر فرق دارد بنابراين مي طلبد كه محتوي تخصصي خودش را براي اموزش داشته باشد.
مدرسه عالی مهارت ونوآفرینی لرني با مطالعه بازار زيبايي متوجه نياز بسيار بالا به مديريت سالنها و از طرفي نداشتن تحصيلات مرتبط در اين زمينه گشته و كلاس هاي مديريت به شناخت كامل اين حوزه برگزار مي نمايد​​​​​​​

مدیریت سالن زیبایی

مشاهده سرفصل های آموزشی