مدرسه مهارت و نوآفرینی لرنی همگام با نسل پنجم دانشگاه‌ها

پنج خصوصیت اصلی دانشگاه‌های نسل پنجـم 

​​​​​​​نقش دانشگاه و آموزش عالی در فرایند توسعه، سالهای زیادی است که مورد توجه محققان و کارشناسان برنامه ریزی آموزشی و سیاستگذران توسعه قرار گرفته است. تعریف نسل های مختلف فعالیت دانشگاهی و تاکید بر ضرورت تغییر در کارکرد دانشگاه به عنوان زیرساختی تعیین کننده در فرایند توسعه را می توان برخاسته از همین جایگاه و تاثیرگذاری ارزیابی کرد.

دانشگاه نسل پنجم باید انسان‌ساز و تمدن‌ساز باشد...
دانشگاهای نسل پنجم به دنبال تربیت خردمند می‌باشند به جای تربیت دانشمند. چرا که این خردمندان هستند که می‌توانند جوامع را بسمت توسعه همه جانبه هدایت کنند. دانشگاه‌های نسل پنجم پذیرش ها را بر اساس استعدادها انجام می‌دهند و به همین دلیل است که محور را بر اساس تربیت خردمند گذاشته‌اند.

1-     انتقال دانش ( توجه به آموزش)
2-   تولید دانش (گرایش به پژوهش)
3- تولید ثروت ( از طریق شرکت های دانش بنیان)
4-   رهبری جامعه کار و عمل ( ورود به صحنه اجتماع)
5-   انسان ساز و تمدن ساز (نقش اصلی یک دانشگاه)