مراکز اعتباردهنده

کلیه گواهینامه های صادره از مدرسه عالی مهارت و نوآفرینی لرنی از طریق سامانه اعتبارسنحی گواهینامه های اتحادیه اروپا (avicenna college) و دانشگاه های جهان اسلام   قابل رهگیری می باشد.​​​​​​​

رهگیری و اعتبار سنجی
​​​​​​​مدارک اعطایی

EU & avicennacollege
COMSTECH & CINVU