کلیه گواهینامه های صادره از مدرسه عالی مهارت و نوآفرینی لرنی از طریق سامانه اعتبارسنحی گواهینامه های اتحادیه اروپا (دانشگاه بین المللی گرجستان) و دانشگاه های جهان اسلام  به آدرس:

​​​​​​​
 قابل رهگیری می باشد.​​​​​​​

رهگیری و اعتبار سنجی
​​​​​​​مدارک اعطایی

مراکز اعتباردهنده