کلیه دانش پذیران محترم پس از ثبت نام اولیه می بایست در مراحل پذیرش ورودی که بصورت کتبی ( آنلاین) و مصاحبه برگزار می گردد شرکت نمایند و پس از کسب موفقیت در مراحل پذیرش، آموزش خود را آغاز نمایند . ​​​​​​​